" Games and animation enthusiast. "
Saber of Sakura
Chubby Pokémon